•  

   

   

 • LEV Amsterdam

  Content marketing agency gespecialiseerd in video en animatie.

   

  Bij LEV Amsterdam houden we van verhalen. Wij willen met verhalen mensen in vervoering brengen door ze aan te spreken op hun diepste emoties. Zo creëren we een band die verder gaat dan relevantie, maar die gaat over inspiratie. Dit noemen wij storytelling solutions. Want elk verhaal laat zich op een andere manier vertellen. En elke toehoorder laat zich op een andere manier in beweging brengen. Hiermee helpen we mensen bij allerlei soorten organisaties, om hun toehoorders te laten voelen wat zij bedacht hebben.

 • VRIJE ACADEMIE

  PORTRETTENREEKS

  REEBOK

  THOUGHT LEADERSHIP VIDEO

  E-HEALTH

  E-HEALTH ACADEMY EXPLANATION ANIMATION

  DSM

  A FUTURE PERSPECTIVE BY AIMFORTHEMOON

  HUMANISTISCH VERBOND

  CONTENT STRATEGY

 • Meet our clients

  In een portretserie laten we onze klanten aan het woord. Deze maand Artie Debidien van NIBC Bank over haar samenwerking met LEV Amsterdam.

  Ook net als Artie aan de slag met video?

  Laat je gegevens hieronder achter en we nemen contact met je op.

 • Animatie video

  LEV Amsterdam is gedreven om verhalen op de meest inspirerende wijze over te brengen. Wij geloven dat animatie video het beste medium is om een band te creëren met jouw doelgroep.

  Animatie is laagdrempelig, efficiënt en pakkend.

 • Laten we afspreken!

  Wil je meer informatie over video of animatie, offertes

  aanvragen of een algemene vraag stellen? Neem dan contact met ons op.

  Haarlemmerweg 514
  1014 BL Amsterdam
All Posts
×
×
Algemene voorwaarden LEV Amsterdam v.o.f. (ENGLISH BELOW)
KVK-nummer: 67412807
Inzake de vervaardiging van een animatiefilm of videofilm.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Door verlening van een opdracht aan LEV Amsterdam verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van LEV Amsterdam en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en LEV Amsterdam opgenomen wordt,
1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen LEV Amsterdam en een opdrachtgever waarop LEV Amsterdam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 2: Uitvoering opdracht door LEV Amsterdam
2.1 LEV Amsterdam zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.
2.2 De uitvoering van een opdracht voor een animatiefilm bestaat uit 4 fases. Na elke fase vraagt LEV Amsterdam van de opdrachtgever een (schriftelijke) fiattering. In de door LEV Amsterdam afgegeven prijsopgave heeft de opdrachtgever doorgaans recht op één feedback ronde per fase. 
a. Bij de oplevering van het creatieve concept en copy;
b. Bij de oplevering van de concept art;
c. Bij de oplevering van het storyboard; 
d. Bij de oplevering van de animatie;
De uitvoering van een opdracht voor een videofilm bestaat uit 5 fases. Na elke fase vraagt LEV Amsterdam van de opdrachtgever een (schriftelijke) fiattering. In de door LEV Amsterdam afgegeven prijsopgave heeft de opdrachtgever doorgaans recht op één feedback ronde per fase. 
a. Conceptontwikkeling 
b. Pre-productie;
c. Productie 
d. Post-Productie
d. Oplevering van de film;
Elke fase kan door LEV Amsterdam separaat worden gefactureerd. Bij een videofilm is LEV Amsterdam alvorens met de productie aan te vangen gerechtigd te eisen dat al haar out-of-pocketkosten en kosten aan derden, alsmede de helft van het totale productiebudget vooraf betaald dient te worden. LEV Amsterdam heeft het recht de opdracht op te schorten totdat volledige betaling van de aan de opdrachtgever verzonden facturen zijn ontvangen.
2.3 Indien een opdrachtgever na schriftelijke fiattering van een fase alsnog wijzigingen wil aanbrengen, zullen er door LEV Amsterdam meerkosten in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van het meerwerk zal er eerst een prijsopgaaf m.b.t. tot de meerkosten worden verstrekt aan de opdrachtgever, tenzij deze reeds vermeld waren in de offerte. Zijn meerkosten niet in de offerte genoemd, dan zal LEV Amsterdam het meerwerk uitvoeren, na het aanvaarden van de prijsopgaaf door de opdrachtgever.
2.4 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever LEV Amsterdam derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. LEV Amsterdam dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. LEV Amsterdam zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.5 Als meerwerk wordt gezien: alle additionele diensten zoals vermeld in de offerte en het later als meerwerk aangegeven werk.


Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever
3.1 Volledige en tijdige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan LEV Amsterdam binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken. 
3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.
3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten of fiattering door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft LEV Amsterdam het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudste uitstaande factuur.
4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien LEV Amsterdam evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
4.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van LEV Amsterdam op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5: Intellectueel Eigendom
5.1 Het intellectueel eigendomsrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij LEV Amsterdam of diens licentiegevers.
5.2 LEV Amsterdam mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk. Tevens is LEV Amsterdam gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien LEV Amsterdam dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van LEV Amsterdam en het jaar van de eerste openbaarmaking.
5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEV Amsterdam en/of diens licentiegever de door LEV Amsterdam aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.
5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEV Amsterdam de door LEV Amsterdam geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken en/of te vertalen.
5.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming en verspreidingsduur als bij de opdracht is overeengekomen.
5.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van LEV Amsterdam door LEV Amsterdam aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, storyboards, tekeningen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
5.8 Voor verschillende onderdelen, zoals muziek, geluid, stockmateriaal, e.d. kan LEV Amsterdam een rechten buy-out bedingen of de kosten van de buy-out vermeerderd met een productievergoeding in rekening brengen. Indien er geen gebruik (territoir en periode) is overeengekomen geldt dat de opdrachtgever het resultaat van de opdracht slechts intern voor een jaar mag gebruiken.
5.9 Tenzij anders afgesproken mag LEV Amsterdam het resultaat van de opdracht (animatie) gebruiken ter promotie van haar bedrijf op haar website of anderszins.
Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling
6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan LEV Amsterdam. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LEV Amsterdam in staat is adequaat te reageren.
6.2 Indien een klacht gegrond is, zal LEV Amsterdam de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 7: Aansprakelijkheid van LEV Amsterdam
7.1 LEV Amsterdam is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan LEV Amsterdam zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van LEV Amsterdam voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. LEV Amsterdam is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door LEV Amsterdam gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij LEV Amsterdam heeft gemeld. 
7.4 Indien LEV Amsterdam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LEV Amsterdam beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 8: Overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9: Vrijwaring
9.1 LEV Amsterdam vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart LEV Amsterdam de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet LEV Amsterdam, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels een overeenkomst.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart LEV Amsterdam voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan LEV Amsterdam het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

Artikel 10: Geschillen
10.1 De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft LEV Amsterdam het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 11: Toepasselijk recht
12.1 Op elke overeenkomst tussen LEV Amsterdam en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden zijn tevens op te vragen via de website van LEV Amsterdam of via info@lev-amsterdam.com.
12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
12.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. LEV Amsterdam en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Amsterdam, januari 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terms and conditions LEV Amsterdam v.o.f.
Local Chamber of Commerce number: 67412807
On the production of an animated film or video.
Article 1: Applicability
1.1 By granting an order to LEV Amsterdam, the client declares that he is aware of the terms and conditions of LEV Amsterdam and that he agrees to these terms.
1.2 Deviating from these terms and conditions is only possible when it is explicitly mentioned in the contract between the client and LEV Amsterdam,
1.3 These conditions apply to any offer between LEV Amsterdam and a client upon which LEV Amsterdam has declared these conditions applicable, insofar these conditions are not expressly and extramurally deviated from by the parties.
Article 2: Execution of the order by LEV Amsterdam
2.1 LEV Amsterdam will execute the assignment independently and outside of employment by the client to the best of her abilities.
2.2 The execution of an assignment for an animated film consists of four phases. After each phase LEV Amsterdam asks the client for a (written) approval. In the quotation issued by LEV Amsterdam, the client is generally entitled to one round of feedback per phase. 
a. At the completion of the creative concept and copy;
b. Upon completion of the concept art;
c. Upon completion of the storyboard; 
d. Upon completion of the animation;
The execution of an assignment for a video consists of five phases. After each phase LEV Amsterdam asks the client for a (written) approval. In the quotation issued by LEV Amsterdam, the client is generally entitled to one round of feedback per phase. 
a. Concept development; 
b. Pre-production;
c. Production; 
d. Post-Production;
d. Upon completion of the movie;
Each phase can be invoiced separately by LEV Amsterdam. At a video production LEV Amsterdam is, prior to commencing production, entitled to require that all of its out-of-pocket costs and expenses to third parties, and half of the total production budget must be pre-paid. LEV Amsterdam has the right to suspend the order until full payment of the invoices sent to the client have been received.
2.3 If a client would like to request changes after written approval of a phase, additional costs will be charged by LEV Amsterdam. To carry out the additional work, a quotation for the additional costs will be provided to the client, unless these were previously mentioned in the offer. If additional costs are not mentioned in the quotation, LEV Amsterdam will perform the additional work, after acceptance of the quotation by the client.
2.4 Delivery occurs before or on the agreed date. If there is a delay for any term, both parties will consult with each other as soon as possible. If for the implementation of certain activities or for the delivery of certain things a time limit has been specified, this is never a deadline. When a term is exceeded, the client has to default LEV Amsterdam using a written notice. LEV Amsterdam has to be offered a reasonable period to conclude the agreement. LEV Amsterdam will execute the agreement to the best of its ability and in accordance with the requirements of good workmanship, based on the state of science at that time.
2.5 The following is seen as additional work: all additional services mentioned in the offer and later work directly indicated as additional.


Article 3: Participation of the client
3.1 Full and timely cooperation by the client to the execution of the order is necessary to achieve the desired result within the prescribed time limit. The client provides LEV Amsterdam, with the requested time, all of the necessary information, documents, corporate identity elements, photos and other items. 
3.2 If it is agreed that the client provides facilities, for example equipment, materials or data, they must meet the usual and necessary specifications to carry out the work.
3.3 If data, facilities or approval by the client is not provided or not provided on time, LEV Amsterdam has the right to cancel the execution of the agreement and to charge the client for the costs following from that.
Article 4: Price, payment, security
4.1 All prices are exclusive of VAT.
4.2 All invoices will be paid by the client in accordance with the payment conditions stated on the invoice. In the absence of specific conditions, the client will pay within fourteen days after the invoice date. Any payment is intended to settle the oldest outstanding invoice.
4.3 If the principal amounts owed are not paid within agreed period, the client is required without any notice, to pay an interest equal to the statutory rate. If the client after a proper notice remains in default, all subsequent (extrajudicial) collection costs will be borne by the client, the amount of which is determined at 15% of the amount. If LEV Amsterdam, however, shows that it had to incur higher costs to collect its claims and these were reasonably necessary, then these costs will be reimbursed by the client account.
4.4 In case of liquidation, bankruptcy, seizure or suspension of payment of the client's claims, LEV Amsterdam’s claims on the principal will be due immediately.
Article 5: Intellectual Ownership
5.1 Intellectual property works, designs of audiovisual works included, belong to and remain with LEV Amsterdam or its licensors.
5.2 LEV Amsterdam should always mention its name in the draft or in the title role of the audiovisual work. Where appropriate, LEV Amsterdam is also entitled to disclose the names of other creators of the design and of the audiovisual work. The client will, if LEV Amsterdam considers it necessary, reproduce the work with the symbol ©, the name of LEV Amsterdam and the year of first publication.
5.3 The client is not permitted to, without prior written consent of LEV Amsterdam and/or its licensor by LEV Amsterdam, reproduce works provided to the client, including designs and/or audiovisual works, whether or not in a modified form.
5.4 The client is not permitted to edit and/or translate designs and/or audiovisual works without prior written consent of LEV Amsterdam.
5.5 When the client has fully respected the obligations under this agreement, he thereby obtains the exclusive right to full disclosure and reproduction of audiovisual works for the distribution in accordance with the allocation and distribution duration as agreed in the contract.
5.6 The price agreed between the parties also includes the fee for the agreed use of the audiovisual work on the range and the first destination in the agreement. In case of other use, copying, reuse or wider use of the audiovisual work, with or without changes, the parties must further discuss fees in new agreements.
5.7 The client shall not, without the written consent of LEV Amsterdam, use proposals, storyboards, drawings, treatments, design or audiovisual works presented to the client by LEV Amsterdam, in whole or in part, in any manner other than agreed.
5.8 For various components, such as music, sound, stock material, and similar, LEV Amsterdam can charge the rights buyout clauses or the cost of the buyout plus a production fee charge. If no use (territory and period) is agreed upon, the client may only use the result of the assignment internally for a year.
5.9 Unless agreed otherwise LEV Amsterdam may use the result of the assignment (animation) to promote her business on its website or otherwise.
Article 6: Complaints, notice of default
6.1 Complaints about the work have to be submitted by the customer within 8 days after discovery or within 14 days after completion of the work, in writing to LEV Amsterdam. The notice must contain a detailed description of the failure, so LEV Amsterdam is able to respond adequately.
6.2 If a complaint is justified, LEV Amsterdam will perform the work as agreed, unless this has become demonstrably pointless to the client. The latter must be made in writing by the client.
Article 7: Liability of LEV Amsterdam
7.1 LEV Amsterdam is only liable for damage which the customer suffers as a direct result of his failures or wrongful acts by his intent or gross negligence committed in the performance of the contract, or of any person LEV Amsterdam serves in the discharge of the agreement.
7.2 Any liability of LEV Amsterdam for any other form of damage is not of the question, including additional compensation in any form whatsoever, compensation for indirect or consequential damages or damages for lost profits. LEV Amsterdam is furthermore in no event liable for delay damages, damages for loss of data, damages for exceeding the delivery times as a result of changed circumstances, damage as a result of providing an inadequate cooperation, information or materials by the principal or damages for with which LEV Amsterdam provided information or advice whose content is not explicitly part of the written agreement.
7.3 A condition for the existence of any right to compensation is always that the client, after the occurrence of the damage, as soon as reasonably possible, reports the damage to LEV Amsterdam in writing. 
7.4 In case LEV Amsterdam is to be liable for any damages, liability of Amsterdam LEV is limited to one time the invoice value of the contract, i.e. that part of the assignment to which the liability relates.
Article 8: Force majeure
8.1 A shortcoming to fulfill any obligation can be attributed to neither party if they are prevented from doing so due to a circumstance that is not attributable to their fault or which by law, legal act or generally accepted standards, falls on their account.
Article 9: Indemnification
9.1 LEV Amsterdam indemnifies the client for third-party claims for alleged infringements of their intellectual property rights. Regarding music copyrights LEV Amsterdam indemnifies the client only for recording the copyright works in production, as specified in a contract with the client. It can be agreed that the customer, not LEV Amsterdam, is responsible for the music through an agreement.
9.2 The client indemnifies LEV Amsterdam for claims of third parties arising from the use of the production, expressly including third party claim cases in which the client independently has had some input in the production, for example by prescribing certain actions, objects, texts et cetera, of which LEV Amsterdam cannot reasonably assess the damage or infringing character.

Article 10: Disputes
10.1 The court in Amsterdam is only approved to know about disputes, unless the sub district judge is authorized. Nevertheless, LEV Amsterdam has the right to submit the dispute to the authorized judge according to law.
10.2 The parties will first appeal to the courts only after they have done their utmost best to settle the dispute in mutual consultation.
Article 11: Applicable law
12.1 On any agreement between LEV Amsterdam and the client, Dutch law is applicable.
Article 12: Amendment, interpretation and location of the conditions
12.1 These conditions can also be requested via the website of LEV Amsterdam of via info@lev-amsterdam.com.
12.2 In case of explanation of the content and scope of these terms and conditions, the Dutch text will always prevail.
12.3 At all times the last registered version i.e. the version valid at the time of the conclusion of the agreement is applicable.
12.4 If one or more provisions of these terms and conditions are invalid or void, the remaining provisions of these terms and conditions continue to apply. LEV Amsterdam and the client will consult in order to agree new provisions to replace the void i.e. void provisions, whereby if and as far as possible the purpose and intent of the original provisions will be observed.
Amsterdam, January 2017